У Ч Е Б Н А        П Р О Г Р А М А

на дисциплината

Практикум – решаване на задачи по физика

Хорариум  - 15 ч. / Часове за седмицата  - 1 ч.

Семинарни занятия  - 15    ч.

Формиране на оценката на придобитите знания и умения: Текущ контрол  -  100 %
 
 
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:
 

АНОТАЦИЯ

            Извеждането на съотношения между физичните величини и извършването на количествени оценки в прости практически случаи е важно за разбирането и усвояването на основните физични закони.          На занятията в предлагания курс ще се решават задачи от основни раздели на физиката - механика, термодинамика и молекулна физика, електричество и магнетизъм, трептения, вълни, радиоактивност. На всяко занятие ще се анализират примери и студентите ще решават по няколко задачи. Темите и тяхната последователност илюстрират и допълват учебния материал от лекциионния курс по физика и са съгласувани по време с него.

            Предлаганият курс е предназначен за всички химически специалности, в чиито учебни планове не са включени семинарни занятия към курса по физика. Занятията ще задълбочат знанията на студентите, които имат нужда или проявяват интерес към допълнителни упражнения.
            Трудността на подбраните задачи ще съответства на лекционните курсове по физика и на математическата подготовка на студентите.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите трябва да знаят и/или да могат:  Да имат знания по физика и математика от програмата за средно образование

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:

1. Ще  имат знания:  За прилагането на законите от основните раздели на съвременната физика – механика, термодинамика и молекулна физика, електричество и магнетизъм, трептения и вълни, оптичните явления и радиоактивност.

2. Ще могат:  Да извършват оценки на физични величини и да намират връзки между тях.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО: Семинарни зали.

 

ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Праволинейно равномерно и равнопроменливо движение.
2. Вектори. Криволинейно движение.
3. Принципи на механиката. Движение в неинерциални отправни системи.
4. Работа и енергия. Закони за запазване.
5. Механика на твърдото тяло.
6. Механика на флуидите.
7. Първи принцип на термодинамиката. Топлинни машини.
8. Електрично поле - закон на Кулон, теорема на Гаус.
9. Постоянен електричен ток. Магнитно поле.
10. Хармонични трептения и вълни.
11. Взаимодействие на светлината с веществото.
12. Интерференция на светлината.
13. Топлинно излъчване. Фотоефект.
14. Закон за радиоактивното разпадане. Биологично действие на йонизиращите лъчения.
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА:

     1. Джанколи, Д., Физика, т.1 и 2, Москва, Мир, 1989.
     2. Максимов, М.Хр., Основи на физиката, части  I и II,  София, Булвест, 2004.
     3. Crowell, B., Light and Matter (Newtonian Physics, Conservation Laws, Vibration and Waves, Electricity and Magnetism, Optics, The Modern Revolution in Physics), www.lightandmatter.com, 2001.
     4. Дечева, В., Е. Цакин, Сборник задачи по обща физика, София, Университетско издателство „Св.Кл.Охридски“, 1995.
     5. Иродов, И. Е., Задачи по общей физике, М., Наука, 1988 (на руски език), или I. E Irodov, Problems in general physics, Mir Publishers, Moscow, 1988 (на английски език).

gpEasy-Theme simplicity 1.5 by syndicatefx