Конспект по Ф И З И К А

за студентите от специалностите 

“Биология” и “Екология”

Помощни материали за курса можете да намерите на страницата на доц. д-р Георгиос Х. Христакудис

София, Октомври 2009 г.

Раздел I. ОСНОВИ НА КЛАСИЧЕСКАТА МЕХАНИКА

 

 1. Кинематика на материална точка - основни понятия и величини

 2. Кинематика на движението на материална точка по окръжност

 3. Принципи на Нютон в динамиката

 4. Видове сили в механиката

 5. Неинерциални отправни системи. Инерчни сили

 6. Механична работа и мощност. Кинетична и потенциална енергия

 7. Закон за запазване на импулса

 8. Закон за запазване на механичната енергия

 9. Закон за запазване на момента на импулса

10. Механика на идеално твърдо тяло

11. Еластични свойства на твърдите тела

12. Механика на флуидите

 

Раздел II. ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ

13. Термодинамична система и термодинамично равновесие. Температура

14. Закони при идеален газ

15. Първи принцип на термодинамиката. Топлинни капацитети. Адиабатен процес

16. Молекулно-кинетична теория на идеален газ. Разпределение на Максуел и на Болцман.

17. Втори принцип на термодинамиката. Топлинни машини. Цикъл на Карно. Ентропия.

18. Реални газове и течности

 

Раздел III. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

 

19. Закон на Кулон. Електростатично поле.

20. Проводник в електростатично поле. Кондензатори.

21. Диелектрик в електростатично поле.

22. Основни величини и закони при постоянен електричен ток

23. Магнитно поле във вакуум. Магнитно поле на постоянен ток

24. Движение на заредени частици в магнитно поле. Проводник с постоянен ток в магнитно поле

25. Електромагнитна индукция. Индуктивност

26. Електромагнитно поле. Уравнения на Максуел

27. Магнитни свойства на веществата

 

Раздел IV. ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ

 

28. Механични трептения

29. Механични вълни

30. Звукови вълни

31. Електромагнитни трептения

32. Електромагнитни вълни

 

Раздел V. СВЕТЛИНА

 

33. Геометрична оптика

34. Вълнова оптика

35. Взаимодействие на светлината с веществото

 
ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА

 1. М. Максимов, Основи на физиката, Булвест 2000, С.,2000, Първа част.

 2. М. Максимов, Основи на физиката, Булвест 2000, С.,2000, Втора част.

 3. Ст. Плачкова, М.Мишева, Обща физика с примери от биологията, Унив.издателство, С., 2003. 

 4. Дж. Б. Мерион, Общая физика с биологическими примерами, Высшая школа, Москва, 1986.

 5. Т. И. Трофимова, Курс физики, Высшая школа, М., 1985, 1990.

     (Т. И. Трофимова, Курс по физика, Унив. издателство, С., 1994.)

 6. В. Заячки, П.Девенски, Хр. Каназирски, Физика, Изд. “Мартилен”, С., 1993.

 7. В. Михайлова, Основина физиката, Сиела, 2003.

 8. B. Crowell, Light and matter (Newtonian Physics, Conservation Laws, Vibration and Waves, Electricity and Magnetism, Optics, the Modern Revolution in Physics), 2001, www.lightandmatter.com 

 

Раздел I. ОСНОВИ НА КЛАСИЧЕСКАТА

 МЕХАНИКА

 
Въпрос 1. Кинематика на материална точка - основни понятия и величини

 1.Механично движение и покой на телата.

 2.Отправно тяло и отправна система.

 3.Относителност на движението и на покоя.

 4.Материална точка.

 5.Определяне на положението на материална точка в пространството

    5.1.Координати;

    5.2.Радиус - вектор.

 6.Траектория. Интервал от време. Изминат път. Преместване.

 7.Средна скорост. Моментна скорост.

 8.Средно ускорение. Моментно ускорение.

 9.Тангенциално и нормално ускорение.

10.Видове движения на материална точка.

 
Въпрос 2. Кинематика надвижението на материална точка по окръжност

1. Основни величини в кинематиката на движението по окръжност:

    1.1. Ъгъл на завъртане. Ъгълът на завъртане като вектор;

    1.2. Ъглова скорост.  

    1.3. Ъглово ускорение.

2. Равномерно движение по окръжност:

    2.1.Периодично движение;

    2.2.Период и честота;

    2.3.Връзка между скоростта, периода и честотата.

3. Центростремително ускорение.

 
Въпрос 3. Принципи на Нютон в динамиката

1. Първи принцип на Нютон.Инерциални и неинерциални отправни системи.

2. Взаимодействие между телата. Сила.

3. Инертност на телата. Маса.

4. Втори принцип на Нютон. Основно уравнение на класическата динамика.

5.Импулс на тяло и импулс на сила. Обща формулировка на втория принцип на Нютон.

6.Трети принцип на Нютон.

 

 
 
 
Въпрос 4. Видове сили в механиката

1. Гравитационни сили. Закон на Нютон за гравитацията.

2. Сила на тежестта. Зависимост на земното ускорение от височината.

3. Принцип на еквивалентност на инертната и гравитационната маса.

4. Сили на триене:

    4.1. Сухо триене;

    4.2. Сила на триене при покой и при хлъзгане;

    4.3. Закони за сухото триене.

5. Фундаментални  взаимодействия в природата

 

Въпрос 5. Неинерциални отправни системи. Инерчни сили

1. Неинерциални отправни системи.

2. Абсолютна, относителна и преносна скорост. Теорема на Кориолис за абсолютното ускорение. 

3. Инерчни сили:

    3.1.Общ вид на втория принцип на Нютон в неинерциална отправна система;

    3.2. Преносна инерчна сила при постъпателно движение;

    3.3. Центробежна инерчна сила;

    3.4. Кориолисова инерчна сила.

4. Тегло на телата и състояние на безтегловност. Зависимост на земното ускорение от географската ширина:

    4.1. Земята като неинерциална отправна система;

    4.2. Сила на тежестта и тегло на телата;

    4.3.Състояние на безтегловност;

    4.4. Зависимост на земното ускорение от географската ширина.

 

Въпрос 6. Механична работа и мощност. Кинетична и потенциална енергия

1. Механична работа:

    1.1. Елементарна работа;

    1.2. Работа на постоянна сила при праволинейно движение;     

    1.3. Работа на променлива сила при произволно движение на тяло.

2. Мощност. Коефициент на полезно действие.

    2.1. Моментна мощност;

    2.2. Връзка между мощността и скоростта на движение;

    2.3. Коефициент на полезно действие.

3. Работа за изменение на скоростта на едно тяло. Кинетична енергия.

    3.1. Работа за изменение на скоростта на едно тяло.

    3.2. Кинетична енергия.

    3.3. Закон за изменение на кинетичната енергия.

4. Работа на силата на тежестта. Консервативни и неконсервативни сили. Потенциална енергия на тяло в полето на силата на тежестта.

    4.1. Работа на силата на тежестта.

    4.2. Консервативни и неконсервативни сили.

    4.3. Потенциална енергия на тяло в полето на силата на тежестта.

    4.4. Закон за изменение на потенциалната енергия.

5. Механична енергия на тяло. Закон за изменение на механичната енергия.

 

Въпрос 7. Закон за запазване на импулса

1. Система от материални точки.

2. Вътрешни и външни сили. Затворена и отворена система.

3. Импулс на система от материални точки.

4. Закон за изменение и закон за запазване на импулса.

    4.1. Закон за изменение на импулса.

    4.2. Закон за запазване на импулса.

5. Център на масите. Теорема за движението на центъра на масите.

    5.1. Център на масите на система от материални точки.

    5.2. Теорема за движението на центъра на масите.

    5.3. Реактивно движение.

 
Въпрос 8. Закон за запазване на механичната енергия

1. Пълна механична енергия на система от тела.

2. Закон за изменение и закон за запазване на механичната енергия.

3. Превръщане на енергията в природата. Общ закон за запазване на енергията.

4. Превръщане на енергията в живите организми. Закон на Клайбер.

5. Метод на подобието във физиологията.

 

Въпрос 9. Закон за запазване на момента на импулса

1. Момент на сила и момент на импулса спрямо неподвижна точка.

    1.1. Момент на сила спрямо точка.

    1.2. Момент на импулса спрямо точка.

2. Уравнение за моментите спрямо неподвижна точка.

3. Движение на материална точка под действие на централна сила.

4. Уравнение за моментите на система от материални точки.

5. Закон за запазване на момента на импулса.

6. Законите за запазване  като следствия от симетрията на пространството и времето.

 
Въпрос 10. Механика на идеално твърдо тяло

1. Модел на идеално твърдо тяло.

2. Постъпателно движение на твърдо тяло.

3. Момент на сила спрямо ос. Двойка сили.

4. Въртене на твърдо тяло около неподвижна ос. Уравнение на въртенето.

5. Инерчен момент на твърдо тяло:

5.1.Теорема на Щайнер за успоредните оси;

5.2.Теорема за перпендикулярните оси;

5.3. Инерчен момент на диск и на пръчка.

6. Кинетична енергия на въртене.

    6.1. Плоскопаралелно движение.

    6.2. Кинетична енергия на твърдо тяло

 
Въпрос 11. Еластични свойства на твърдите тела

1. Видове деформации на твърдите тела. Еластичност на формата и обемна еластичност.

    1.1. Видове деформации на твърдите тела.

    1.2. Еластичност на формата и обемна еластичност.

2. Еластични сили и еластични напрежения.

3. Еластична деформация на опъване (свиване). Закон на Хук.

4. Пластична деформация.

5. Коефициент на Поасон.

6. Еластична енергия на деформирана пръчка.

7. Еднородни деформации

    7.1. Деформация на всестранно свиване и разтягане  

    7.2. Деформация на хлъзгане.

    7.3. Връзка между еластичните модули.

    7.4. Еластична енергия

 
Въпрос 12. Механика на флуидите

1. Понятия, използвани в механиката на флуидите.

2. Статика на флуидите

    2.1. Налягане.

    2.2. Закон на Паскал.

    2.3. Хидростатично налягане.

3. Закон на Архимед. Плаване на телата.

4. Модел на идеален флуид. Токова линия и токова тръба.

5. Стационарно и нестационарно движение на флуидите.

6. Уравнение за непрекъснатост на струята.

7. Закон на Бернули. Приложения.

8. Закон на Нютон за силата на вътрешно триене. Вискозитет.

9. Ламинарно и турбулентно течение на флуид.Число на Рейнолдс.

    9.1. Ламинарно движение

    9.2. Турбулентно движение на флуид

    9.3.Число на Рейнолдс.

    9.4. Формула на Поазьой.

    9.5. Закон на Стокс

 

Раздел II. ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ

 
Въпрос 13. Термодинамична система и термодинамично равновесие. Температура

1.Макроскопична система и макроскопични параметри.

2.Видове състояния на макроскопичните системи.

3.Термодинамични системи и термодинамични параметри. Функции на състоянието.

    3.1. Взаимодействие на термодинамичната система с околната среда

4.Постулати на термодинамиката. Температура.

5.Измерване на температурата - термометри и температурни скали:

    5.1. Термометър.

    5.2.Живачен (спиртен) термометър. Скала на Целзий;

    5.3.Газов термометър .

    5.4.Скала на Келвин;

5.5.Скала на Фаренхайт.

 
Въпрос 14. Закони при идеален газ

1.Равновесни и неравновесни процеси.

2.Изопроцеси при газовете:

    2.1. Изотерменпроцес;

    2.2. Изобарен процес;

    2.3. Изохорен процес.

3.Идеален газ в термодинамиката.

4.Закон на Авогадро.

5.Уравнение за състоянието на идеален газ.

6.Парциално налягане на газовете. Закон на Далтон.

 

Въпрос 15. Първи принцип на термодинамиката. Топлинни капацитети. Адиабатен процес

1.Вътрешна енергия. Начини за изменение на вътрешната енергия:

    1.1.Работа при разширяване и свиване на газ;

    1.2.Топлообмен и количество топлина;

    1.3.Механичен еквивалент на топлината.

2.Първи принцип на термодинамиката. Кръгов процес.

    2.1.Първи принцип на термодинамиката.

    2.2.Кръгов процес.

    2.3.Вечен двигател.

3.Топлинен капацитет, специфичен топлинен капацитет и моларен топлинен капацитет.

    3.1.Топлинен капацитет

    3.2.Специфичен топлинен капацитет

    3.3.Моларен топлинен капацитет.

4. Топлинни капацитети при постоянен обем и при постоянно налягане. Уравнение на Майер.

    4.1.Моларен топлинни капацитети при постоянен обем

    4.2.Моларен топлинни капацитети при постоянно налягане.

    4.3.Уравнение на Майер.

5.Адиабатен процес. Уравнение на Поасон.

    5.1.Уравнение на Поасон.

    5.2.Първи принцип на термодинамиката за адиабатен процес.

 

Въпрос 16. Молекулно-кинетична теория на идеален газ. Разпределение на Максуел и на Болцман.

1.Модел на идеален газ в молекулно-кинетичната теория. 

2.Налягане на идеален газ върху стените на съда.

3.Средна квадратична скорост и средна кинетична енергия на моле кулите. Температура.

4. Степени на свобода. Кинетична теория на топлинните капацитети.

    4.1.Степени на свобода.

    4.2. Разпределение на енергията по степени на свобода

5.Топлинни капацитети на идеален газ.

    5.1. Класическа теория на топлинните капацитети.

    5.2. Елементи на квантовата теория на топлинните капацитети.

6. Функция на разпределение на Максуел. Зависимост на функцията от температурата.

    6.1.Функция на разпределение

    6.2.Средни скорости.

    6.3. Зависимост на функцията на разпределение на Максуел от температурата.

    6.4. Експериментална проверка на закона на Максуел.

7.Барометрична формула.Разпределение на Болцман.

    7.1. Зависимост на атмосферното налягане от височината. 

    7.2. Разпределение на Болцман.

 

Въпрос 17. Втори принцип на термодинамиката.Топлинни машини. Цикъл на Карно. Ентропия.

1.Обратими и необратими процеси.

    1.1.Обратим процес

    1.2.Необратим процес.

2. Формулировка на втория принцип на термодинамиката.

    2.1. Формулировка на Клаузиус

3.Топлинни машини. Коефициент на полезно действие.

    3.1. Принципна схема.

    3.2. Коефициент на полезно действие.

4.Цикъл на Карно. Теореми на Карно.

    4.1.Цикъл на Карно.

    4.2. КПД на машината на Карно.

    4.3. Теореми на Карно

    4.4. Вечен двигател от втори род. Постулат на Томсън.

    4.5. Топлинно замърсяване на околната среда.

5.Ентропия. Изменение на ентропията на термодинамична система.

    5.1. Ентропия.

    5.2. Изменение на ентропията на термодинамична система.

    5.3. Основни свойства на ентропията.

6.Теорема на Нернст.

    6.1. Теорема на Нернст

    6.2. Трети принцип на термодинамиката

    6.3. Основно уравнение на термодинамиката  

7.Статистически смисъл на ентропията.

 

Въпрос 18. Реални газове и течности

1. Уравнение на Ван-дер-Ваалс.

2. Изотерми на Ван-дер-Ваалс. Критично състояние и критични параметри.

    2.1.Изотерми на Ван-дер-Ваалс;

    2.2.Критично състояние и критични параметри;

    2.3.Изотерми на реален газ.

3. Фази и фазово равновесие. Фазови преходи от първи и втори род.

    3.1. Фази на веществата. Полиморфизъм;

    3.2. Фазово равновесие. Тройна точка;

    3.3. Фазови преходи от първи род; 

    3.4. Фазови диаграми.

    3.5. Фазови преходи от втори род; 

4. Свободна повърхност на течностите.

5. Коефициент на повърхностно напрежение.

6. Формула на Лаплас.

7. Мокрене.

8. Капилярни явления.

 

Раздел III. ЕЛЕКТРИЧНИ ЯВЛЕНИЯ

 
Въпрос 19. Закон на Кулон. Електростатично поле

1. Електричен заряд. Закон за запазване на електричния заряд.

2. Електростатични сили. Закон на Кулон.

3. Електростатично поле. Интензитет на полето.Линии на интензитета.

    3.1. Електростатично поле;

    3.2. Интензитет на електростатичното полето;

    3.3. Линии на интензитета.

4. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус.

    4.1. Поток на интензитета на електростатичното поле.

    4.2. Теорема на Гаус.

5. Циркулация на електростатичното поле.

6. Потенциал на електростатичното поле. Еквипотенциални повърхности. Напрежение.

7. Връзка между интензитет и потенциал.

 

Въпрос 20. Проводник в електростатично поле. Кондензатори

1. Проводници, полупроводници, диелектрици.

2.Електростатична индукция.

3. Свойства на електростатичното равновесие в метален проводник.

4.Капацитет на отделен метален проводник.

5.Кондензатор. Капацитет на кондензатор.

    5.1. Взаимен капацитет.

    5.2. Кондензатор.

6.Свързване на кондензатори в батерия.

7.Енергия на зареден кондензатор. Енергия на електростатичното поле.

 

Въпрос 21. Диелектрик в електростатично поле

1.Поляризуемост на атомите (молекулите). Полярни и неполярни молекули.

    1.1.Поляризуемост на атомите (молекулите).

    1.2. Полярни и неполярни молекули.

2.Електричен дипол във външно електрично поле.

3. Видове диелектрици.

4. Диелектрична проницаемост на диелектрик.

5. Поляризация на диелектрик.

    5.1. Електронна (деформационна) поляризация.

    5.2. Йонна поляризация.

    5.3. Ориентационна поляризация.

    5.4. Вектор на поляризацията.

    5.5. Диелектрична възприемчивост.

 
Въпрос 22. Основни величини и закони
при постоянен електричен ток

1. Електричен ток. Големина и плътност на електричния ток. Постоянен и променлив ток.

    1.1. Електричен ток.

    1.2. Условия за съществуване на ток на проводимост.

    1.3. Големина и посока на постоянния електричен ток.

    1.4. Плътност на електричния ток.

2. Закон на Ом за част от електричната верига. Съпротивление на

ме­­та­лен проводник.

3. Последователно и успоредно свързване на резистори.

    3.1. Резистор;

    3.2. Успоредно свързване на резистори;

    3.3. Последователно свързване на резистори.

4. Работа и мощност на електричния ток. Закон на Джаул - Ленц.

    4.1. Работа на постоянния електричен ток.

    4.2. Закон на Джаул - Ленц.

    4.3. Мощност на постоянния електричен ток.

5. Електродвижещо напрежение и вътрешно съпротивление на източник. Закон на Ом за цялата верига.

6. Правила на Кирхоф.

 

Въпрос 23. Магнитно поле във вакуум. Магнитно поле на постоянен ток

1. Постоянни магнити и взаимодействие между тях. Магнитно поле на Земята.

2. Магнитна индукция. Линии на магнитната индукция.

3. Опит на Оерстед.

4. Закон на Био -Савар.  Магнитно поле на праволинеен и кръгов проводник с ток.

5. Теорема за циркулацията на магнитната индукция по затворен контур (Закон на Ампер).

 
Въпрос 24. Движение на заредени частици в магнитно поле. Проводник с постоянен ток в магнитно поле

1. Магнитна сила, която действа на движеща се заредена частица в магнитно поле.

2. Сила на Лоренц.

3. Движение на заредена частица по кръгова орбита.

4. Селектор на скорости. Масспектрометър.

5. Ефект на Хол.

6. Магнитна сила,  действаща на проводник, по който тече ток.

7. Взаимодействие между успоредни проводници, с постоянен електричен ток.

 
Въпрос 25. Електромагнитна индукция. Индуктивност

1. Поток на магнитната индукция:

     1.1. Елементарен поток на магнитната индукция;

     1.2. Поток на магнитната индукция през произволна повърхност.

     1.3. Теорема на Гаус за потока на магнитната индукция.

2. Опити на Фарадей.

3. Същност на явлението електромагнитна индукция.

4. Правило на Ленц за посоката на индуцирания ток.

5. Закон на Фарадей за индуцираното електродвижещо напрежение.

6. Самоиндукция.

7. Индуктивност на проводник.

8. Енергия на магнитното поле. Плътност на енергията.

 
Въпрос 26. Електромагнитно поле. Уравнения на Максуел

1. Вихрово електрично поле.

2. Теорема за циркулацията на интензитета на вихровото електрично поле.

3. Ток на отместване.

4. Обобщена теорема за циркулацията на магнитната индукция.

5. Уравнения на Максуел в интегрална форма.

     5.1. Теорема на Гаус за електричната индукция

     5.2. Теорема на Гаус за магнитната индукция

     5.3. Уравнение на електромагнитната индукция.

     5.4. Теорема за циркулацията на магнитното поле

6. Следствия от уравненията на Максуел. Електромагнитно поле.

 

Въпрос 27. Магнитни свойства на веществата

1. Хипотеза на Ампер за орбиталните токове.

2. Орбитален магнитен диполен момент на атома.

3. Интензитет на магнитното поле. Магнитна константа.

4. Намагнитеност на веществата.

5. Магнитна възприемчивост и магнитна проницаемост на веществата.

6. Диамагнитни свойства на веществата.

7. Парамагнитни свойства на веществата

8. Феромагнитни свойства на веществата

     8.1. Магнитен хистерезис;

     8.2. Магнитни домени.

 

Раздел IV. ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ

 
Въпрос 28. Механични трептения

1. Хармонично трептене.Основни характеристики на хармоничното трептене.

     1.1. Трептене. Видове трептения. Хармонично трептене.

     1.2. Величини, които характеризират хармоничното трептение

     1.3. Кинематика на хармоничното трептение

     1.4. Динамика на хармоничното трептение

     1.5. Енергия на хармоничното трептение

2. Трептящи системи:

     2.1. Пружинно махало;

     2.2. Математично махало;

     2.3. Физично махало.

3. Основни характеристики на затихващите трептения:

4. Принудени трептения. Резонанс.

     4.1. Характеристики на принудените трептения

     4.2. Резонанс

5. Влияние на трептенията върху човешкия организъм.

Въпрос 29. Механични вълни

1. Вълни в неограничена среда (бягащи вълни).

2. Бягащи хармонични вълни

     2.1. Основни свойства на бягащите вълни;

     2.2 Основни величини, характеризиращи бягащите вълни.

3. Скорост на разпространение на вълните.

4. Уравнение на бягаща вълна по еластична струна;

5. Плоски и сферични вълни.

6. Пренасяне на енергия от вълните

     6.1. Плътност на енергията на вълната

     6.2. Поток на енергията на вълната

     6.3. Интензитет на вълната

7. Стояща вълна

     7.1. Условие за получаване на стоящи вълни;

     7.2. Основни свойства на стоящите вълни.

 

Въпрос 30. Звукови вълни

1. Същност на звуковите вълни.

2. Физични характеристики на звука

3. Психофизиологични характеристики на звука.

4. Шум и шумозащита.

5. Човешки глас. Ухото като приемник на звук.

6. Ултразвук. Ултразвукова диагностика.

7. Инфразвук.

8. Ефект на Доплер.

 
Въпрос 31. Електромагнитни трептения

1. Идеален електрически трептящ кръг. 

2. Затихващи трептения. Доброкачественост,.

3. Принудени електромагнитни трептения.

4. Променлив ток. Видове съпротивления във верига с променлив ток:

     4.1. Активно (омово) съпротивление.

     4.2. Индуктивно съпротивление.

     4.3. Капацитивно съпротивление.

5. Импеданс на верига с променлив ток.

6. Мощност на променливия ток.

7. Резонанс в електрически трептящ кръг.

8. Поражения от електрически ток.

 
Въпрос 32. Електромагнитни вълни

1. Същност и свойства на електромагнитните вълни.

2. Скорост на разпространение на електромагнитните вълни във вакуум.

3. Плоски монохроматични електромагнитни вълни.

4. Състояние на поляризация.

5. Енергия на електромагнитните вълни:

     5.1. Плътност на енергията на електромагнитните вълни;

     5.2. Вектор на Пойнтинг;

     5.3. Интензитет на електромагнитните вълни.

6. Спектър на електромагнитните вълни.

7. Излъчване на електромагнитни вълни -вибратор на Херц.

 

Раздел V. СВЕТЛИНА

 
Въпрос 33. Геометрична оптика 

1. Разпространение на светлината в еднородна среда.

2. Отражение на светлината.

3. Пречупване на светлината. Закон на Снелиус.

4. Пълно вътрешно отражение. Приложение.

5. Лещи.

6. Окото като оптичен уред. Корекция на зрението.

7. Лупа и микроскоп.  

 
Въпрос 34. Вълнова оптика

1. Интерференция на светлината

     1.1. Условия за осъществяване на интеференция -кохерентни източници;

     1.2. Интерференция от два точкови монохроматични източника;

     1.3. Опит на Юнг за интерференция на светлината;

     1.4. Интерференция от тънки слоеве;

     1.5. Нютонови пръстени;

2. Дифракциясветлината.

     2.1. Същност на явлението дифракция;

     2.2. Принцип на Хюйгенс -Френел. Зони на Френел;

     2.3. Фраунхоферова дифракция.

     2.4. Дифракционна решетка.

 
Въпрос 35. Взаимодействие на светлината с веществото

1. Дисперсия на светлината. Нормална и аномална дисперсия.

2. Разлагане на светлината от призма

3. Поглъщане на светлината. Закон на Бугер.

4. Разсейване на светлината от мътни среди. Закон на Рейли.

5. Поляризация. Линейно поляризирана светлина.

6. Закон на Малюс.

7. Поляризация при отражение на светлината. Закон на Брюстер.

8. Двойно лъчепречупване на светлината.

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ
Специалности “Биология” и “Екология”

 

Ф. Грешки при физичните измервания и обработка на експерименталните резултати

 
ПЪРВИ ЦИКЪЛ: МЕХАНИКА И ТОПЛИННИ ЯВЛЕНИЯ

1. Кинематика

          Атвудова машина.

2. Механика на идеално твърдо тяло

          Махало на Обербек.

3. Механика на флуидите

    А) Коефициент на вътрешно триене (вискозите) на течности.

      Б) Среден свободен пробег и ефективен диаметър на молекулите на въздуха.

4. Звукови вълни

         Тръба на Квинке.

5. Топлинни капацитети и фазови преходи

    А) Специфична топлина на топене на леда.

    Б) Специфичен топлинен капацитет на твърдо тяло.

 

ВТОРИ ЦИКЪЛ: ЕЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗЪМ

1. Променлив ток

          Измерване с електроннолъчев осцилоскоп..

2. Електромагнитни трептения

          Резонанс в електрически трептящ кръг.

3. Движение на заредени частици в магнитно поле

          Метод на магнитната фокусировка в електроннолъчева тръба.

4. Магнитни свойства на веществата

          Хистерезис на феромагнитно вещество.

5. Движение на заредени частици в магнитно поле

          Ефект на Хол.

 

ТРЕТИ ЦИКЪЛ: СВЕТЛИНА

1. Пречупване и дисперсия на светлината

          Дисперсия на показателя на пречупване на призма.

2. Интерференция на светлината

    А) Пръстени на Нютон.

    Б) Интерференция на светлината от въздушен клин.

3. Дифракция на светлината

          Дифракционна решетка.

4. Поляризация на светлината

          Закони на Малюс и Брюстер.

5. Хелий-неонов лазер