Физика за специалност Химия и английски

 

Лекции

I

Механика

1

Кинематика на материална точка.

2

Движение по окръжност.

3

Принципи на механиката.

4

Видове сили. 

5

Работа и енергия.

6

Закон за запазване на импулса.

7

Закон за запазване на енергията.

8

Закон за запазване на момента на импулса.

9

Механика на твърдо тяло.

10

Свойства на телата при деформация.

11

Механика на флуидите.

II

Термодинамика и молекулна физика

12

Термодинамична система.

13

Първи принцип на термодинамиката.

14

Втори принцип на термодинамиката.

15

Реални газове и течности.

III

Електричество и магнетизъм

16

Електричен заряд и електрично поле.

17

Електричен потенциал.

18

Диелектрик в електрично поле.

19

Електричен ток.

20

Магнитно поле.

21

Електромагнитна индукция.

22

Магнитни свойства на веществото.

IV

Трептения и вълни

23

Механични трептения.

24

Механични вълни.

25

Електромагнитно поле и електромагнитни вълни.

V

Светлина, кванти  и радиоактивност

26

Отражение, пречупване и дисперсия на светлината.

27

Интерференция на светлината.

28

Дифракция на светлината.

29

Поляризиране, разсейване и поглъщане на светлината.

30

Квантови свойства на светлината.

31

Вълнови свойства на частиците.  

32

Атомно ядро.

33

Радиоактивност.