За студентите

  • Академичен календар /График на учебния процес за учебната 2017/2018 година.
  • Актуална информация за изпити, място на провеждането им и др. има в Новини.
  • Датите за изпитите от ликвидационната сесия в катедрата можете да узнаете стая А425 или на телефон 8161 870.
  • Помощни учебни материали за занятията могат да се намерят в стая А425.
  • Учебите лаборатории на катедрата за практикума по Обща физика са разположени в сграда А на четвъртия етаж и имат номера: А412, А414, А429, А431.

      

      

  • За да се свържете с преподавтелите използвайте информацията от страница "Състав".
  • Проверете дали няма да намерите полезни материали в библиотеката.
 

Курсове водени от преподаватели от катедрата:

специалност курс преподавател
Редовно обучение    
биология, екология Физика доц. З. Златанов
геология Физика доц. З. Златанов
БХ Физика гл. ас. Г. Гоев
ХИ, ХА Физика доц. Хр. Илиев
БМУР Физика доц. З. Златанов
екохимия Физика доц. В. Вълчев
инженерна химия и съвременни материали Физика доц.Хр.Илиев
компютърна химия Физика проф.В.Иванов
медицинска физика Увод в програмирането доц. В. Вълчев
молекулярна биология, БТ Физика доц.Ив.Димитрова
физика, АМГ, ФИ, КФЕ Вероятности и физическа статистика доц. В. Иванов
физика, инженерна физика Увод в UNIX *
ФИ, КФЕ Основи на физиката II част проф. В. Иванов
химия Физика I ч. доц. В. Вълчев
химия Физика II ч. доц. В. Вълчев
...    
Задочно обучение    
биология, екология и ООС - З.О. Физика доц Ив.Димитрова
ИФ, АМГ Вероятности и физическа статистика проф. В. Иванов
химия Физика I част проф. В. Иванов
химия Физика II част проф. В. Иванов
биотехнологии Физика доц.Хр.Илиев
...    
Изборни и факултативни курсове    
биотехнологии, молекулярна биология Основи на съвременната физика доц.Ив.Димитрова
география Физика доц. В. Вълчев
екохимия Практикум - решаване на задачи по физика доц. В. Вълчев
...    

*Легенда:       Физика и информатика (ФИ); Комуникации и физична електроника (КФЕ);              Астрофизика,  метеорология и геофизика (АМГ); Инженерна физика (ИФ); Биология и химия (БХ);  Биомениджмънт и устойчиво развитие (БМУР);      География и биология (ГБ);                         Химия и информатика (ХИ);  Химия и английски (ХА)